Algemene voorwaarden

•  Prijzen: alle prijzen zijn netto, B.T.W. 21% ten laste van de klant.

 

•  Offerte: Enkel na schriftelijke aanvraag wordt een offerte gegeven. Het logo waarop de offerte gebaseerd is, is bindend voor de opgegeven prijs. Een gemaakte offerte blijft 1 maand geldig.

 

•  Bestelling: naar de voorziene levertermijnen. Bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren. Orders kunnen pas geregistreerd worden na ontvangst van de correcte en volledige leverings- en facturatiegegevens (incl. BTW-nummer indien van toepassing). Wijzigingen achteraf hebben een administratiekost van € 5,00 tot gevolg.

 

•  Logo: bij bestelling dient het logo correct en definitief aangeleverd te worden, d.w.z. een digitaal en gevectoriseerd bestand (EPS of PDF formaat). De kleuren dienen aangegeven te worden in pantonekleurnummers.

 

•  Leveringstermijn: De leveringstermijn gaat in na ontvangst van het voorschot. De leveringsdatum is een streefdatum. Hij zal zo goed als mogelijk door ons nageleefd worden. Vertragingen kunnen geen aanleiding zijn tot verbreking van het contract of tot schadevergoeding.

 

•  Levering: De goederen worden vervoerd op gevaar en risico van de bestemmeling. De goederen worden afgezet op een plaats die gemakkelijk bereikbaar is voor de transporteur. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten en belastingen.

 

•  Betalingen:  voorafbetaling van 35% bij bestelling, saldo binnen 8 dagen na ontvangst factuur. Artikels en prijzen blijven voor wijzigingen vatbaar. Elke factuur is betaalbaar op haar vervaldag. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is na onze schriftelijke aanmaning, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd.

 

•  Samples: van alle artikelen kunnen op aanvraag en tegen betaling samples opgestuurd worden.

 

•  Klachten: Klachten betreffende de niet-conformiteit van de geleverde goederen worden enkel aanvaard wanneer zij ons schriftelijk toekomen binnen de acht dagen na de levering. Indien de klant en/of opdrachtgever verzuimt de goederen in ontvangst te nemen, begint de termijn van acht dagen te lopen bij ontvangst van de factuur. Wij waarborgen geen enkele telefonische bestelling naar drukfouten of dergelijke. Daaruit voortvloeiende geschillen zijn ten laste van de klant en/of opdrachtgever. Verkochte en geleverde goederen worden niet teruggenomen zonder ons voorafgaand en schriftelijk akkoord. In ieder geval beperkt onze waarborg zich tot vervanging van het product en, indien dit niet mogelijk is, tot teruggave van de prijs. Gedeeltelijke ingebruikname van de levering, heeft aanvaarding van de ganse partij tot gevolg. Klachten met betrekking tot de factuur moeten eveneens schriftelijk medegedeeld worden binnen de acht dagen na factuurdatum. Het indienen van een klacht ontheft de klant en/of opdrachtgever niet van zijn betalingsvoorwaarden.

 

•  Afwijkingen: Mogelijk kunnen bestaande modellen kleine wijzigingen ondergaan. Er kan een kleurafwijking van maximaal 10% zijn op de kleuren van uw logo, afhankelijk van het gebruikte materiaal. Meer- of minlevering van 10% is mogelijk en wordt verrekend.

 

•  Eigendom: alle eigen ontwerpen door Trade International gemaakt, blijven te alle tijde ons eigendom. Wij gaan er vanuit dat onze klant het recht heeft een logo te gebruiken en kunnen voor misbruik geen verantwoordelijkheid opnemen.

 

•  Annulatie: Elke annulering van een bestelling door een klant en/of opdrachtgever moet schriftelijk gebeuren. Bij gehele of gedeeltelijke annulatie van een order na goedkeuring van de proefdruk wordt 50% van het bestelde bedrag aangerekend. Wanneer de productie reeds werd opgestart, kan een bestelling niet meer geannuleerd worden en zal in elk geval het volledige factuurbedrag verschuldigd blijven.

 

•  Geschillen:  Geschillen met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht en behoren tot de uitsluitende territoriale bevoegdheid van de rechtbanken te Turnhout. De uitvoering van de orders sluit de automatische aanvaarding van bovenvermelde voorwaarden in. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Stuur ons een bericht